Kiss+heFrog

Koszyk

REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.kissthefrog.com.pl prowadzony jest przez firmę KTF Monika Szczuka-Stawska, mającą siedzibę pod adresem: ul. Ząbkowska 18/29, 03-735 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8791689461 (dalej zwana KISS THE FROG).

Zasady ogólne
1. Regulamin zawiera warunki korzystania ze sklepu internetowego www.kissthefog.com.pl, (dalej zwany Sklepem), składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed złożeniem zamówienia.
3. Zamówienia towarów w sklepie realizowane są tylko drogą elektroniczną. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dane osobowe klientów sklepu www.kissthefrog.com.pl są chronione ustawą z 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu sprzedaży produktów (ogólne warunki umowy) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
posiadanie komputera z dostępem do internetu
aktywne konto poczty elektronicznej
przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

Formy płatności
1. Akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy bądź pocztowy na poniższy rachunek sklepu www.kissthefrog.com.pl
Idea Bank 07 1950 0001 2006 0296 3525 0002
KTF Monika Szczuka-Stawska
ul. Ząbkowska 18/29
03-735 Warszawa

2. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie.

Realizacja zamówienia
1. Zamówione przez Klienta produkty zostają odłożone na okres 3 dni. Jeżeli w przeciągu tego czasu na konto właściciela sklepu nie wpłynie przelew od Klienta, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
2. Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu płatności na konto od Klienta.
3.  W ciągu 72h od momentu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient jest zobowiązany do dokonania przelewu. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane.
4. Wysyłka zakupionego produktu realizowana jest w terminie do 7 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

Ceny
1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają wszelkie cła, opłaty i podatki, w tym podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Zamówienie
1. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
3. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę www.kissthefrog.com.pl dokonać wyboru produktu, jego kolorystyki, itp., jeżeli taka opcja jest dostępna dla danego modelu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Wybór zamawianego produktu przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
6. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.
8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
9. Przesyłki krajowe i międzynarodowe są płatne, ceny wg. taryfikatora dostawcy.
10. Odbiór osobisty jest możliwy tylko w Warszawie.

Zwroty
1. Zwrotów dokonujemy na adres Kiss the Frog, ul. Wilcza 11 lok. 1, 00:538 Warszawa, tel: 517 117 536.
2. Klient może zrezygnować, bez podania przyczyny, z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
3. Równowartość zwróconego towaru Klient otrzyma w przeciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy. Zwrot ceny dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy, dlatego należy umieścić w przesyłce dane konieczne do zwrócenia zapłaconej kwoty za towar (imię i nazwisko, adres i numer konta).
4. Aby dokonać zwrotu rzeczy zakupionej w sklepie www.kissthefrog.com.pl, prosimy o kontakt ze sklepem poprzez e-mail: [email protected] aby poinformować o zamiarze dokonania zwrotu, jednakże nie jest to element warunkujący przyjęcie zwrotu.
5. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki), wyjątkiem są produkty wykonane na specjalne zamówienie.
6. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym mowa, należy przesłać na adres KTF Monika Szczuka-Stawska, ul. Ząbkowska 18/29, 03-735 Warszawa.
7. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
9. Koszt wysyłki w obie strony ponosi klient.

Reklamacje
1. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]. W e-mailu prosimy o opis wady.
2. Zwrot pieniędzy dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy (podany drogą e-mailową na skrzynkę [email protected]).
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
4. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej przesyłając na adres KTF Monika Szczuka-Stawska, ul. Ząbkowska 18/29, 03-735 Warszawa. W wiadomości prosimy o opis wady oraz dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefonu.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. O wyniku reklamacji Sklep powiadomi Klienta tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Jeśli w tym terminie Kiss the Frog nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
6. Powyższa procedura dotyczy również reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego.

Prawa autorskie
1. Logo Kiss the Frog i wszelkie użyte wzory na stronie www.kissthefrog.com.pl są własnością Sklepu internetowego. Wszelkie prawa autorskie, osobiste i majątkowe do elementów Sklepu są zastrzeżone.
2. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych, bez zgody właściciela sklepu www.kissthefrog.com.pl.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach niewymienionych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia1.11.2015 r.

Polityka prywatności
1. Sklep chroni prawo do prywatności swoich Klientów.
2. Sklep może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw. pliki cookie, umieszczane na komputerze Klienta po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera Klienta. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Przeglądarki dają również możliwość skasowania wszystkich bądź wskazanych przez Klienta plików cookie znajdujących się na komputerze, bez konieczności ich blokowania.
3. Dane do kontaktu ze Sprzedawcą, w tym do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną prywatności, znajdują się w dziale Kontakt. (link / przejście).
4. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Produktów zawieranej poprzez przyjęcie Zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).
5. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zebrane od Klientów w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych i przechowywana na serwerze w specjalnej strefie zapewniającej właściwą ochronę.